FILOSOFI

Filosofer har format världen och vårt sätt att tänka i tusentals år- och ännu idag är dessa människor fortfarande väldigt relevanta i vår värld. Vi har fått många resurser från de största filosoferna genom tiderna och dessa resurser hjälper oss med att förstå det mänskliga psyket och världen omkring oss. Men innan vi undersöker några av de mest kända filosoferna ska vi först ta och titta på vad filosofi innebär.

VAD ÄR FILOSOFI?

Filosofi är ett grekiskt ord som betyder ”kärlek till visdom” och kan betraktas som studiet av kunskap, existens och verklighet. Filosofi är ett väldigt brett område där filosofernas ideer kretsar kring sökandet efter mening, större förståelse, efter svar på frågorna kring vår existens, vårt syfte och själva universumet bland annat. Eftersom filosoferna tar hänsyn till människans existens, varar deras lära längre än när deras tid vid livet. Det är därför de utvalda filosofernas tankar lever än idag.

DE MEST KÄNDA FILOSOFERNA

1. Sokrates

Sokrates var en grekisk filosof från Aten som levde cirka 470-399 f.Kr. och som sägs vara grundaren av den västerländska filosofin. Han var den förste som betraktades som en moralfilosof av etisk tanketradition. Sokrates har inga texter och är mest ihågkommen för sina postuma berättelser om Xenophon och Platon, hans elever.

Sokrates renommé vilar inte på filosofiska skrifter (eftersom han aldrig skrev något), utan han är snarare ihågkommen för sitt levnadssätt och hans inflytande på människorna i Aten.

Eftersom han inte själv skrev ned sina tankar vidarebefordrades dennes tankar genom senare filosofer, främst då Platon i dennes dialoger, är Sokrates en problematisk person inom filosofin. Vad som verkligen återgivits av Sokrates tankar i dessa skrifter och vad som i sin tur är Platons egen lära är något som ständigt diskuteras. År 399 f.Kr. dömdes Sokrates till döden för att ha korrumperat ungdomarna och för att han inte erkände stadens officiella gudar.

Sokrates tankar

  • Menade att atenarna tänkte fel i sin betoning på familjer, karriärer och politik på bekostnad av deras själars välfärd.
  • Tillskrivs ibland uttalandet ”Jag vet att jag ingenting vet,” för att beteckna en medvetenhet om hans okunnighet, och i allmänhet, begränsningarna av mänsklig kunskap.
  • Trodde att illdåd var en konsekvens av okunnighet och att de som ägnade sig åt icke-dygdig beteende gjorde det eftersom de inte visste bättre.

2. Platon

Filosofin tog form i samband med den antike tänkaren Platon. Det har till och med påståtts att filosofins fortsatta historia bara är fotnoter till Platon.

Platon växte upp i en aristokratisk miljö i Aten som vid denna tid på 400-talet f.Kr. styrdes av de trettio tyrannerna. Platons skrifter finns bevarade – till skillnad från hos de tidigare grekiska antika-filosofer. Skrifterna har varit en bidragande faktor till Platons framskjutna ställning i filosofihistorien.

Något som är ovanligt med Platons skrifter är nämligen att de är skrivna som dialoger, där filosofiska spörsmål diskuteras mellan två eller flera kombattanter. Böckerna är skrivna i litterär form och Platon brukar framhållas som ett litterärt geni.

I dialogerna framställs det oftast att Sokrates duellerar mot någon sofist kring ett filosofiskt problem. Det är dock oftast oklart vad som är Platons egna tankar och vad som refereras till Sokrates.

Platons tankar

  • Uttryckte åsikten, ofta kallad platonism, att de vars övertygelser endast är begränsade till perception misslyckas med att uppnå en högre nivå av perception, en som är tillgänglig endast för dem som kan se bortom den materiella världen.
  • Artikulerade formteorin, tron ​​att den materiella världen är en skenbar och ständigt föränderlig värld men att en annan, osynlig värld ger oföränderlig kausalitet för allt vi ser.
  • Hade den grundläggande kunskapsteoretiska synen på ”berättigad sann tro”, att för att man ska veta att en proposition är sann måste man ha motivering för den relevanta sanna propositionen.

3. Aristoteles

Aristoteles är en av de mest kända grekiska filosoferna som levde i antikens Grekland 384-322 f.Kr. Aristoteles undervisades av Platon och omnämns ofta som historiens första vetenskapsman. Han är ansvarig för minst 200 avhandlingar, många av vilka fortfarande används idag.

Hans arbete fokuserade på discipliner, filosofi genom etik, politisk teori, estetik och retorik, tillsammans med icke-filosofiska arbeten om empirisk biologi; han var mycket välkänd för sina teorier om observation av växter och djur, som var mycket detaljerade.

Idag är Aristoteles mest ihågkommen för den första logiken, eller systematiska behandlingen av principer för korrekt resonemang, tillsammans med att identifiera de tre huvudmetoderna för retorik: etos (etik), patos (känslor) och logos (logik). Han utvecklade också teorin om deduktion, eller syllogism – som vi kallar den idag.

Aristoteles tankar

  • Betonade användningen av logik som argumentationsmetod och erbjöd den grundläggande metodiska mallen för analytisk diskurs.
  • Förespråkade förståelsen att kunskap byggs från studiet av saker som händer i världen, och att viss kunskap är universell – en rådande uppsättning idéer i hela den västerländska civilisationen därefter.
  • Definierade metafysik som ”kännedomen om immateriellt väsen” och använde detta ramverk för att undersöka förhållandet mellan substans (en kombination av materia och form) och väsen, från vilken han kommer på att människan består av en enhet av de två.

Aristoteles är även känd för sina tankar om att människan är ett politiska djur – ”zoon politikon”. Med ”zoon politikon” menade Aristoteles att människan är en social varelse, en samhällsvarelse eller ett politiskt djur, som vill tillhöra en större gemenskap. Men människan skiljer sig från andra djur genom sitt förnuft och sin talförmåga. Det ligger alltså i människans natur att delta i det sociala livet, och även i politiska frågor.

Visst är det intressant med filosofi? Det tycker vi i alla fall! Fortsättningen följer…

Hailey

Hailey är Copywriter hos PlayOJO. När hon inte är upptagen med att producera texter som förmedlar PlayOJOs unika ton och budskap tycker hon om att titta på film/bakom kulisserna, läsa och träna Pilates.